Raport bieżący ESPI nr 19/2016

Data sporządzenia: 2016-10-26

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wybór partnera w zakresie usług doradczych dotyczących wdrożenia MSR/MSSF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że dna 26 października 2016 r dokonał wyboru partnera na usługi doradcze w dotyczących wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w grupie kapitałowej Bloober Team. Wybraną firmą jest Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k.

Wybór firmy doradczej mającej wdrożyć w grupie Bloober Team MSR/MSSF jest pierwszym krokiem ku przeniesieniu notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Emitent szacuje, że pierwsze notowanie papierów wartościowych Spółki na rynku regulowanym odbędzie się w pierwszej połowie 2017 r.