Raport bieżący ESPI nr 14/2016

Data sporządzenia: 2016-09-20

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Dopuszczenie akcji spółki zależnej Emitenta do obrotu na rynku NewConnect

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 19 września 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w przedmiocie dopuszczenia do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki iFun4all S.A. będącej spółką zależną Emitenta, w której Emitent posiada 50,56% akcji.

Pierwsze notowanie akcji spółki iFun4all S.A. planowane jest na dzień 23 września 2016 r.