Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

Raport Roczny nr 37/2016

Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2015r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“

Załączniki:

24644447_Skonsolidowany_raport_roczny_2015-2
24644447_Zalacznik_1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team-1
24644447_Zalacznik_2_Opiniai_i_raport_bieglego_rewidenta-0