Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

Raport Roczny nr 45/2015

Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2014r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“

Załączniki: