Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

Raport Roczny nr 46/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku : Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na Euro, w wyniku pomyłki we wpisywaniu formuły, błędnie przeliczono pasywa wg stanu na dzień 31.12.2013. Ponadto Załącznikowi błędnie nadano numer 2, zamiast numeru 1.

W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2014, wraz z załącznikami

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“.

Załączniki:

19726336_Skonsolidowany_raport_roczny-0

19726336_Zalacznik_1_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-1

19726336_Zalacznik_2_Oswiadczenia_zarzadu-2

19726336_Zalacznik_3_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team

19726336_Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2014-4

19726336_Zalacznik_5_Opinia_i_raport_GK_Bloober_Team_2014-5