Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

Raport Roczny nr 44/2015

Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2014r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

2014.06.24_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2014-0

Zalacznik_1_Oswiadczenia_Zarzadu-1

Zalacznik_2_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-2

Zalacznik_3_Sprawozdanie_finansowe_Bloober_Team_SA_31-12-2014-3

Zalacznik_4__Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Bloober_Team-4

Zalacznik_5_Opinia_i_raport_Bloober_Team_2014_-_skan_wersji_podpisanej-5

Zalacznik_6_Informacja_o_stosowaniu_przez_Spolke_Dobrych_Praktyk-6