Raport bieżący ESPI nr 5/2014

Data sporządzenia: 2014-12-18

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego 4/2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Emitent niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego 4/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Opublikowany raport omyłkowo nie zawierał pełnej treści.

Poniżej znajduje się pełna treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa- Fundusz Kapitału Zalążkowego –Spółka komandytowo –akcyjna („FKZ”) poinformował pismem z dnia 17 grudnia 2014roku, że w wyniku zbycia 4 365 akcji Spółki w dniu 16 grudnia 2014roku, ilość akcji posiadana przez FKZ zmniejszyła się poniżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów FKZ posiadał 332 770 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, co stanowiło 25,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 332 770 głosów, które stanowiły 25,01% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Po transakcji z dnia 16 grudnia 2014 roku FKZ posiada 328 405 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, które stanowią 24,68 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 328 405 głosów, które stanowią 24,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów.