Raport bieżący EBI nr 53/2014

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku jednostki zależnej od Emitenta ? Digital Games Services Sp. z o.o. 

Zarząd Emitenta Bloober Team S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2014r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił oddalić wniosek jednostki zależnej od Emitenta- Spółki Digital Games Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o ogłoszenie upadłości Digital Games Services Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku upadłego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust 2 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu