Raport bieżący EBI nr 50/2014

Rejestracja zmian statutu Emitenta 

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Bloober Team S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 roku.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający następujące zarejestrowane przez Sąd zmiany:
§18 ust. 1 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
Nowe brzmienie:
Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
§ 20 ust. 1 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:
– w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
– w sprawach majątkowych o wartości powyżej 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.
Nowe brzmienie:
Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego:
– w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
– w sprawach majątkowych o wartości od 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł włącznie, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
– w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu łącznie z prokurentem;
w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały okres ich trwania.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

statut-spolki-akcyjnej-tekst-jednolity-z-dn.-30-czerwca-2014r.