Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2013

Raport Roczny nr 35/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, do skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2013, nr 34/2014, nie został załączony Załącznik 3 zawierający opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2013, wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“.

Załączniki: