Raport bieżący ESPI nr 2/2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014r

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 1 czerwca 2014 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2014 r., Zarząd Bloober Team S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, podjął decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku. Spółka informuje ponadto, iż zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została ww. raportem bieżącym.

Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Krakowie przy ul. Cystersów 9, w siedzibie Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu

Załączniki:

OGLOSZENIE-3006.pdf

PROJEKTY_UCHWAL-3006.pdf

STATUT_projekt_tekstu_jednolitego.doc

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-3006.pdf