Raport bieżący ESPI nr 4/2013

Data sporządzenia: 2013-10-08

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Fundusz Allianz FIO („Fundusz”) poinformował pismem z dnia 1 października 2013roku, że w wyniku sprzedaży akcji Spółki w dniu 27 września 2013roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz zmniejszyła się poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 70 684 akcji Spółki, co stanowiło 5,3114 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 70 684 głosów, które stanowiły 5,3114% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Po transakcji z dnia 27 września 2013 roku Fundusz posiada 58 055 akcji Spółki, które stanowią 4,3624 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 58 055 głosów, które stanowią 4,3624 % udziału w ogólnej liczbie głosów.