Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2012

  • Bloober Team SA
  • 27 czerwca 2013
  • Możliwość komentowania Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2012 została wyłączona

Raport Roczny nr 19/2013

Emitent podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W_EURO]-1

Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_2012-2

SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_2012-0

Oswiadczenie___Zarzadu-4

Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-_sprawzdanie_skonsolidowane-5

List_do__Akcjonaruszy-3