Raport bieżący EBI nr 23/2011

Odwołanie prognoz wyników finansowych na 2011 rok 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. w świetle przedstawionych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku wyników finansowych, odwołuje prognozy wyników finansowych, które były publikowane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na NewConnect i oświadcza, że nie będzie publikował nowych prognoz na 2011 rok.

Jak zostało wskazane w raporcie za II kwartał 2011 roku, proces pozyskania kapitału i wejścia na rynek New Connect opóźniły się o około 3 miesiące w stosunku do pierwotnych założeń, co miało bezpośrednie przełożenie na przesunięcie działań związanych z produkcją gier, ich promocją i realizacją sprzedaży.

Dodatkowo, w pierwszej połowie III kwartału Spółka, wobec wielkiego znaczenia dla jej wyników tytułu startowego na PlayStation Vita, skoncentrowała swoje zasoby produkcyjne na realizacji właśnie tej gry, tym samym odkładając w czasie wprowadzenie na rynek pozostałych tytułów. Alokacja zasobów (produkcyjnych, ale także marketingowych i sprzedażowych) do tytułu startowego PS Vita oznacza zasadniczą zmianę w planie produkcji i sprzedaży na 2011 rok, a tym samym prognozy finansowe podawane w Dokumencie Informacyjnym Spółki staja się nieaktualne, jako opierające się na nieaktualnych założeniach (planowane wcześniej przychody opóźnią się w czasie).

Przychody ze sprzedaży tytułu startowego na PlayStation Vita, ze względu na stosunkowo późny termin debiutu konsoli Sony (17 grudnia 2011 roku w Japonii) i specyfikę sposobu rozliczania się z wydawcami (w okresach kwartalnych), wygenerują przychody dopiero w 2012 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że mimo opisanego wyżej skoncentrowania na tytule startowym na PlayStation Vita, Emitent w III kwartale zawarł szereg umów wydawniczych oraz miały miejsce już trzy premiery gier Bloober Team S.A. Najbliższe dwa kwartały będą okresem, w którym zadebiutują na rynku najważniejsze dla Spółki tytuły.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu