Raport bieżący EBI nr 18/2011

Powołanie osób nadzorujących 

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Uchwałą nr 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2011 roku pan Dariusz Orłowski został powołany na członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W dniu 31 sierpnia 2011 roku akcjonariusz Emitenta, Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – Fundusz Kapitału Zalążkowego – spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku ze zmianą Statutu spółki Bloober Team S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu spółki Bloober Team S.A., powołał z dniem 31 sierpnia 2011 roku pana Krzysztofa Bełecha na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu