Raport bieżący EBI nr 17/2011

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2011 roku Pan Andrzej Soczek, jako pełnomocnik akcjonariusza – Spółki pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, zgłosił projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad o następującej treści:
„Uchwała nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany następującej zmiany Statutu Spółki: zmienia się brzmienie § 23 pkt f) Statutu z: „wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji” na: „wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji w wysokości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki”.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu