Raport bieżący ESPI nr 1/2011

Data sporządzenia: 2011-07-13

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Przekroczenie progu 5% liczby głosów przez akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Fundusz Allianz FIO („Fundusz”) poinformował pismem z dnia 6 lipca 2011 roku, doręczonym na adres Spółki dnia 13 lipca 2011 roku, że w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 65 000 akcji Spółki, co stanowiło 4,8843 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 65 000 głosów, które stanowiły 4,8843% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Po transakcji z dnia 29 czerwca 2011 roku Fundusz posiada 69 004 akcji Spółki, które stanowią 5,1852% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 69 004 głosów, które stanowią 5,1852% udziału w ogólnej liczbie głosów.