Raporty EBI 2024

Raport EBI 1/2024 Bloober Team Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

11 stycznia 2024

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza […]

Read More

Raport EBI 1/2024 Powołanie Komitetu Audytu Emitenta

4 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu Emitenta, który składa się z trzech osób: a) Pana Pawła Dudy – Przewodniczącego Komitetu Audytu, b) Pana Jakuba Chruściela – Członka Komitetu Audytu, c) Pana Tomasza Muchalskiego – Członka Komitetu Audytu. Życiorysy członków Komitetu Audytu […]

Read More