Raporty EBI 2022

Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2022 r.

14 listopada 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Raport Q3

Read More

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

6 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (dalej jako „Raport”) w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty subskrypcji akcji serii E. Poniżej Zarząd podaje następujące szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji prywatnej (oferty publicznej) akcji serii E, […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2022 r.

16 sierpnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Raport Q2 2022

Read More

Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta

23 czerwca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Emitent na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego powziął dzisiaj informację o rejestracji w dniu 22.06.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. […]

Read More

Treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

6 czerwca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał. Emitent informuje również o braku […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2022 r.

16 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Q1 2022

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

9 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu […]

Read More

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

26 kwietnia 2022

Raport Bieżący nr 10/2022   Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym §7 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi […]

Read More

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

13 kwietnia 2022

Raport Bieżący nr 9/2022 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że osoby uprawnione do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2021 r. w dniach 25 marca do 31 marca 2022 r. podpisały umowy objęcia akcji oraz do dnia 8 kwietnia 2022 r. dokonały wpłat na obejmowane […]

Read More

Raport EBI 8/2022 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2021

18 marca 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2021, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_grupa_kapitalowa_Bloober_Team_2021-2 Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_Bloober_Team_2021-3 Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_kapitalowej_Bloober_Team_2021-1 […]

Read More