Raporty EBI 2020

Raport EBI 24/2020 Treść uchwał podjętych w dniu 8 grudnia 2020 r. przez NWZA Bloober Team S.A., w tym w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany statutu

8 grudnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, w związku z czym przekazuje w załączeniu: 1) informację o uchwałach podjętych, oraz 2) informację o uchwałach, od których Zgromadzenie odstąpiło od głosowania. Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad do żadnej z podjętych uchwał. Jednocześnie […]

Read More

Raport EBI 23/2020 Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.

23 listopada 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie zmienionego projektu […]

Read More

Raport EBI 22/2020 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2020 r.

13 listopada 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Bloober_Team_raport_kwartal_III_2020-0

Read More

Raport EBI 21/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 8 grudnia 2020 r.

12 listopada 2020

Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 8 grudnia 2020 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, które odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 20/2020 oraz ESPI nr 68/2020 z dnia […]

Read More

Raport EBI 20/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r.

27 października 2020

Zarząd spółki Bloober Team SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r. Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z istotnym wzrostem zakażeń […]

Read More

Raport EBI 19/2020 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej akcjonariusza w zgłoszonych projektach uchwał

22 października 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta (dalej „Akcjonariusz”), pismo dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w związku z pismem Akcjonariusza […]

Read More

Raport EBI 18/2020 Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2020 r.

21 października 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2020 r wypłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów […]

Read More

Raport EBI 17/2020 BLOOBER TEAM SA (17/2020) Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad oraz zmiana adresu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16 października 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 r., niniejszym informuje, że zmienił się adres miejsca, w którym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 5 listopada 2020 r. […]

Read More

RAPORT EBI 16/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r.

30 września 2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, […]

Read More

RAPORT EBI 15/2020 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

30 września 2020

Raport Bieżący nr 15/2020 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w składzie ustalonym na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r., Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego w osobie pana Pawła Dudy, Wiceprzewodniczącego w osobie pana Piotra Jędrasa oraz Sekretarza w osobie pana Jakuba Chruściela. Życiorysy […]

Read More