Raporty EBI 2020

Raport EBI (8/2020) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za I kwartał 2020 r.

25 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.   Załącznik: BlooberTeam_Q1_2020-0

Read More

 Raport EBI 7/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”    

Read More

Raport EBI 6/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”      

Read More

Raport EBI 5/2020

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian: Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A. 1. Zmiana pozycji Aktywów […]

Read More

Raport Bieżący 4/2020

26 maja 2020

Temat: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z dyspozycją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażoną w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok grupy kapitałowej Bloober Team […]

Read More

Raport Bieżący EBI 3/2020

8 maja 2020

Temat: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku Raport Bieżący nr 3/2020 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z dyspozycją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażoną w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku (dalej jako „Raport”) na dzień 25 […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2019 r.

14 lutego 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Raport za IV kwartał 2019 

Read More

Raport Bieżący nr 1/2020

30 stycznia 2020

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: – za IV kwartał 2019 roku – w dniu 14 lutego 2020 roku; – za I kwartał 2020 roku – w dniu 15 maja 2020 roku; – za II kwartał 2020 roku – w dniu 13 sierpnia 2020 roku; – za III kwartał 2020 […]

Read More