Raporty EBI 2018

Raport bieżący EBI nr 18/2018

14 sierpnia 2018

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla potrzeb prospektu emisyjnego Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 14 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2016 i 2017. Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 16/2018

29 czerwca 2018

Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o niepodjęciu uchwały nr 19 w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 15/2018

2 czerwca 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 12/2018

29 maja 2018

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2017  Zarząd Bloober Team S.A. (Emitent) informuje, iż zmienia termin publikacji raportu rocznego za rok 2017r. z dnia 31 maja 2018 r. na dzień 1 czerwca 2018 r. O pierwotnej dacie publikacji raportu rocznego za rok 2017 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Emitent postanowił o zmianie publikacji raportu rocznego […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 10/2018

29 marca 2018

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za lata obrotowe: 2017 i 2018  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 29 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018. Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 9/2018

15 marca 2018

Treść uchwał podjętych po przerwie w dniu 15 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 marca 2018 roku kontynuowano po ogłoszonej przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, zwołane na dzień 6 marca 2018 roku. Po ogłoszonej przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach: 1. wyboru Komisji Skrutacyjnej; 2. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 8/2018

6 marca 2018

Wybór nowego Członka Rady Nadzorczej  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 marca 2018 r. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Jędrasa. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 7/2018

6 marca 2018

Zarządzenie przerwy w obradach NWZ wraz z treścią uchwał podjętych w dniu 6 marca 2018r.  Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 6 marca 2018 r. („NWZ”), zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 15 marca 2018 roku do godziny 10:00. NWZ będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 6/2018

27 lutego 2018

Zmiana projektu uchwały NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 6 marca 2018 roku  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekt uchwały dotyczącej punktu 6a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 5/2018

14 lutego 2018

Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki Zarząd Spółki Bloober Team S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 marca 2017r. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany. Zarząd wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polega na zmianie brzmienia § […]

Read More