Raporty bieżące 2011

RAPORT 1/2012RAPORT 1/2011 - Uzyskanie dostępu do bazy EBI

RAPORT 2/2012RAPORT 2/2011 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C

RAPORT 3/2012RAPORT 3/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

RAPORT 4/2012RAPORT 4/2011 - Korekta oczywistej omyłki w raporcie bieżącym numer 3/2011

RAPORT 5/2012RAPORT 5/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C

RAPORT 6/2012RAPORT 6/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

NEW CONNECTRAPORT 8/2011 - Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego

NEW CONNECTRAPORT 9/2011- Zawarcie istotnej umowy

NEW CONNECTRAPORT 10/2011- Zawarcie istotnej umowy

NEW CONNECTRAPORT 11/2011- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2011 roku

NEW CONNECTRAPORT 12/2011 - Zawarcie istotnej umowy z Bulkypix sas

NEW CONNECTRAPORT 14/2011 - Zawarcie istotnej umowy

NEW CONNECTRAPORT 15/2011 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku

NEW CONNECTRAPORT 16/2011 - Odstąpienie przez NWZ Bloober Team S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

NEW CONNECTRAPORT 17/2011 - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NEW CONNECTRAPORT 18/2011 - Powołanie osób nadzorujących

NEW CONNECTRAPORT 19/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku

NEW CONNECTRAPORT 20/2011- Rejestracja zmian w statucie spółki Bloober Team S.A.

NEW CONNECTRAPORT 21/2011 - Zawarcie istotnej umowy z Kotobuki Solution Co., Ltd.

NEW CONNECTRAPORT 23/2011 - Odwołanie prognoz wyników finansowych na 2011 rok