Podstawowe wskaźniki finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł (narastająco)

31.03.2015 r. 30.06.2015 r. 31.03.2016 r.  30.06.2016 r.   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 034,4 3 263,93 2 777,84 6 533,15

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

- 35,8 - 391,39 395,16 2 591,64

Zysk (strata) brutto

- 196,5 - 722,3 479,62 4 439,41

Zysk (strata) netto

- 196,5

- 566,1

388,49 3 595,80

Aktywa razem

22 229,2 20 758,03 22 618,87 25 266,97

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 757,5 6 083 3 503,04 3 514,32

Zobowiązania długoterminowe

572,0 454,54 - -

Zobowiązania krótkoterminowe

3 767,5 3 919,9 1 803,61 1 597,30

Kapitał własny

16 471,8 14 675,05 19 115,84 21 752,65

Kapitał zakładowy

176,7 176,7 176,7 176,7

Liczba akcji

1 767 299 1 767 299 1 767 299 1 767 299

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

- - - -

 

 

31.03.2015 r. 30.06.2015 r. 31.03.2016 r.         30.06.2016 r.    

Rentowność sprzedaży

-19% -17% 14% 55%

Rentowność EBITDA

10% 2% 29% 36%

Rentowność EBIT

-3% -11% 14% 31%

Rentowność brutto

-17% -21% 17% 53%

Rentowność netto

-17%

-16%

13% 43%

Rentowność na aktywach (ROA)

-1% -4% 2% 17%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

-1% -3% 2% 14%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

20% 21% 8% 6%

Wartość księgowa na jedną akcję

9,32 8,30 10,82 12,30