Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku New Connect od czerwca 2011 roku w systemie notowań ciągłych. Począwszy od 23 grudnia 2013 r. papiery spółki nieustannie znajdują się w portfelu indeksu NCIndex30, skupiającym 30 spółek, których akcje charakteryzują się najwyższą płynnością.

                                                                                                              

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176 729,90 zł i podzielony jest na 1 767 299 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 1 020 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda

b) 88 789 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

c) 222 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

d) 436 510 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcjonariusz

liczba akcji

wartość nominalna 1 akcji

Udział % w liczbie głosów

Udział % w kapitale zakładowym

Piotr Babieno

200.000

0,10

11,32%

11,32%

LARTIQ TFI S.A.

173.104

0,10

9,79%

9,79%

MetLife TFI S.A.

90.195

0,10

5,1%

5,1%

Pozostali

1.304.000

0,10

73,79%

73,79%

Razem

1.767.299

 

100%

100%