2015

09/02/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

19/01/2015 termin zgłaszania żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

24/01/2015 dzień rejestracji uczestnictwa

04-06/02/2015 udostępnienie do wglądu akcjonariuszom listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA